• +381 11 71 21 753
  • office@nbbnekretnine.rs

Novosti

Održana Vanredna skupština akcionara 09.11.2022.

U skladu sa pozivom za Redovnu sednicu skupštine akcionara, 09.11 .2022. godine održana Vanredna sednica skupštine akcionara.
Zapisnik sa skupštine, zajedno sa Izveštajem o održanoj skupštini možete pronaći u odeljku:
Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare 2022.


OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PONUDU ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca "NBB NEKRETNINE" a.d. Beograd od 31.10.2022. godine, privredno društvo objavljuje obaveštenje za akcionare, da akcionarsko društvo «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd daje produžava rok za ponudu za sticanje sopstvenih akcija, koja po novoj Odluci traje do 25.11.2022 godine. Tekst nove Ponude za sticanje sopstvenih akcija možete pronaći u odeljku:

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2022 godina


Poziv za skupštinu akcionara zakazanu za 9 novembar 2022

Vanredna sednica skupštine akcionara zakazana za 9 novembar 2022 godine.
Materijal za skupštinu možete pronaći u odeljku: 

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2022 godina


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd od 17.06.2022. godine i Odluke Odbora direktora izdavaoca «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd od 06.10.2022. godine, privredno društvo objavljuje obaveštenje za akcionare, da akcionarsko društvo «NBB NEKRETNINE» a.d. Beograd daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija. Tekst Ponude za sticanje sopstvenih akcija možete pronaći u odeljku:

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2022 godina


OBAVEŠTENJE O PROMENJENOM BROJU AKCIJA (poništenju sopstvenih akcija Društva)

Izdavalac NBB NEKRETNINE a.d. BEOGRAD, ul. Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd, matični broj 07005245 (u daljem tekstu: Društvo) je u skladu sa Odlukom o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva koju je Skupštine akcionara Društva pod br.391/01 donela 17.06.2022.godine, izvršilo poništenje 44.444 sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, koje nose oznaku CFI koda ESVUFR i  ISIN broja RSBANOE48564, što je predstavljalo 9,99% od ukupnog broja emitovanih akcija.

Poništavanjem navedenih sopstvenih akcija, smanjio se osnovni kapital Društva za iznos od 44.444.000,00 dinara i sada iznosi 400.005.000,00 dinara, odnosno promenio se dosadašnji broj od 444.449 običnih akcija.

Ukupan broj običnih akcija Društva nakon sprovedenog poništenja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala iznosi 400.005 običnih akcija.


Održana Redovna skupština akcionara 17.06.2022.

U skladu sa pozivom za Redovnu sednicu skupštine akcionara, 17.06.2022. godine održana Redovna sednica skupštine akcionara.
Zapisnik sa skupštine, zajedno sa Izveštajem o održanoj skupštini možete pronaći u odeljku:
Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare 2022.


Poziv za skupštinu akcionara zakazanu za 17 jun 2022

Redovna sednica skupštine akcionara zakazana za 17 jun 2022 godine.
Materijal za skupštinu možete pronaći u odeljku: 

Akcionari i Investitori / Obaveštenja za akcionare - 2022 godina


Objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2021 godinu

Dana 28.04.2022 godine javno društvo NBB NEKRETNINE ad Beograd objavljuje Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021 godinu koji sadrži:

  1. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021 godinu 
  2. Izveštaj revizora za 2021 godinu              
  3. Obrazac Godisnjeg Finansijskog Izvestaja GFI-PD za 2021 godinu

Objavljeno u odeljku Finansijski izveštaji / Finansijski izveštaji za 2021 godinu